0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Schudden en ruimen van graven

Schudden
Het gebruik van oude graven is door de gemeente Almelo mogelijk gemaakt door de rechthebbende de gelegenheid te bieden het graf, dat volgens de verordening vol was, te laten schudden. Hierdoor kunnen maximaal twee overledenen begraven worden in een graf waar eerder al familieleden ter aarde zijn besteld. Het zogeheten schudden wordt toegestaan onder de volgende voorwaarden;

  • de rechthebbende moet het eeuwigdurend grafrecht laten omzetten naar een grafrecht van twintig jaar, daar zijn geen kosten voor verschuldigd.
  • de onderhoudsrechten moet men opnieuw betalen.
  • op cultuur-historisch waardevolle velden moet men de grafbedekking aanpassen aan de graven in de directe omgeving.

Opgraven en herbegraven
Anders dan het schudden van graven is het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot. Vroeger was het gebruikelijk overledenen ‘enkel diep’ te begraven. Bij dit soort graven kan men er voor kiezen het stoffelijke overschot op te graven en ‘dubbel diep’ her te begraven, waardoor er daarboven weer één begraving kan plaatsvinden. Een en ander is met behoud van de oude verworven eeuwigdurende grafrechten.

Ruimen algemene graven
Er is een aantal omstandigheden waaronder graven worden geruimd door de gemeente. Het ruimen van algemene graven vindt plaats na de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar. Op deze graven worden geen grafrechten uitgegeven. Vandaar dat na de termijn van tien jaar die in de Wet op de Lijkbezorging is gesteld, deze graven kunnen  worden geruimd.

Ruimen eigen graven
Het ruimen van eeuwigdurende graven gaat gepaard met een uitgebreidere procedure. Veel eeuwigdurende graven hebben geen actuele rechthebbende meer. Bij het overlijden van de rechthebbende is het grafrecht nooit overgeschreven naar een andere persoon waarmee het grafrecht is vervallen naar de eigenaar van de begraafplaats, de gemeente Almelo. Echter, het stadsbestuur heeft de beheerder van de begraafplaats opgedragen moeite te doen alsnog nabestaanden op te sporen. Zij ontvangen zo mogelijk een brief met de vraag of zij alsnog het grafrecht willen laten overschrijven of dat zij hiervoor geen belangstelling hebben. Als nabestaanden geen belangstelling hebben voor overschrijving van de grafrechten of als er geen nabestaanden zijn of niet worden gevonden, kunnen de graven worden geruimd. Wel wordt dat aangekondigd bij de desbetreffende graven, en wordt de lijst met te ruimen graven gepubliceerd op de website en opgehangen in de informatiekasten op de begraafplaats. Het ruimen gaat in drie stappen

  • verwijderen van het grafmonument;
  • administratief ruimen van het graf; gegevens komen wel in een historisch gravenbestand;
  • werkelijke ruiming vindt plaats als het graf weer wordt uitgegeven, hierbij worden de stoffelijke resten onder het graf begraven

Voor dat er ruiming plaats vindt worden alle grafmonumenten op foto digitaal vastgelegd.

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl